. .

دانشگاه های انگلیسی مورد تایید وزارت علوم ایران

منبع ومرجع اطلاعات: سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور انگلستان بعد از سپتامبر 2016

تحصيلات‌پيش‌دانشگاهي‌

‌تحصيلات‌ درانگلستان‌ از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و طي‌ يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ ابتدايي‌ كودكان‌ با محيط‌ و نحوه‌ آموزش‌ و شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ آشنا شده‌ و وارد دوره‌ متوسطه‌ مي‌شوند كه‌ روابط‌ منظم‌تري‌ دارد. اين‌ دوره‌ با شركت‌ در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهينامه ‌General Certificate   Secondary Education (G.C.S.E)   پايان‌ مي‌پذيرد. كساني‌ كه‌ مايل‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در مراكز آموزش‌ عالي‌ هستند، بايد پس‌ از گرفتن‌ گواهينامه‌ G.C.S.E  دوره‌ موسوم‌ به‌A-Level   را طي‌ دو سال‌ با موفقيت‌ بگذرانند.

نمرات‌ اين‌ دروس‌ به‌ درجات‌A,B,C,D,E   تقسيم‌ مي‌گردد و كساني‌ كه‌ حداقل‌ دو درس ‌ A-Level آنها در سطح‌ A,B,C  باشد، مي‌توانند وارد دانشگاه‌ شده‌ و براي‌ دوره‌ Bachelor ادامه‌ تحصيل‌ دهند. افرادي‌ كه‌ نمرات‌ دروس‌ آنان ‌و  باشد وارد دوره‌هاي‌ پايين‌ترH.N.D   مي‌شوند يا در مراكز آموزش‌ عالي‌ با كيفيت‌ پايين‌ تر تحصيل‌ مي‌كنند.


 ‌‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ گذراندن‌ موفقيت‌ آميز امتحانات‌ A-Level حداقل‌ در دو درس‌ الزامي‌ است.

دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ از بيشتر كشورها نيز براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ بايد امتحانات‌ فوق‌ را بگذرانند. البته‌ طي‌ ساليان‌ گذشته‌ در مواردي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌هاي‌ آخر كالج‌ها و دبيرستان‌ هاي‌ جامع‌ از طريق‌ تكميل‌ برگ‌ مخصوص‌ و جايابي‌ مركز گزينش‌ دانشگاه‌  (UCCA) مجوز ورود به‌ دانشگاه‌ها را يافتند.

بدين‌ صورت‌ كه‌UCCA مكاتبات‌ لازم‌ را با دانشگاه‌هاي‌ انتخابي‌ انجام‌داده‌ و پس‌ ازمدتي‌متقاضيان‌ واجد شرايط‌ را به‌ دانشگاه‌ معرفي‌ مي‌كند و دانشگاه‌ نظرات‌ خود را در مورد عدم‌ پذيرش ، پذيرش‌ بدون‌ قيد و شرط‌ و يا پذيرش‌ با شرط‌ نمره‌ در دروس‌ مخصوص‌ و مصاحبه‌ اعلام‌ مي‌كند.

درصورتي‌كه‌ نمرات‌ دانشجو ازحد نصاب‌ لازم‌ كمتر باشد ، دانشگاه‌ در ضمن‌ مصاحبه‌ با دانشجو مشكل‌ را رفع‌ يا او را به‌ دانشگاه‌ ها يا كالج‌هاي‌ ديگر معرفي‌ مي‌كند. داوطلبان‌ بالاي‌ 23سال‌ در صورت‌ داشتن‌سابقه‌كاري‌مرتبط‌بارشته‌ مي‌توانندبدون‌پشت‌ سرنهادن‌ دوره‌هاي‌   A-Level  به‌ عنوان‌ Mature Student  وارد دانشگاه‌ شوند.


 ‌دوره‌هاي‌تحصيلي‌

. 1دوره‌هاي‌ هنري‌ وحرفه‌اي‌ منتهي‌ به مدرک HNC,HND, College Diploma  یا  Higher  Diploma  از دوره‌هايي‌ هستند كه‌ پس‌ از دو يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ دليل‌ شرط‌ ورود آسان‌ تر يا A-Level  با نمره‌ تقريبي‌ E) و(D   طي‌ مي‌شود.

: Bachelor .2با سه‌ سال‌ تحصيل‌ يا چهار سال‌ تحصيل‌ با كارت وأم‌(Sandwich Course)  است. البته‌ داوطلبين‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره‌A-Level  مي‌توانند در برخي‌ از دانشگاه‌ها دوره‌Bachelor  را به‌ شرط‌ پشت‌ سرنهادن‌ يك‌ سال‌ ابتدايي ‌(Foundation Year) آغاز كنند كه‌ درمجموع‌ اين‌ دوره‌ چهارسال‌ تحصيلي‌ است. مدرك‌ دوره‌Bachelor   به‌ دو نوع‌Honours وOrdinary    تقسيم‌ مي‌شود و مدرك‌Honours   خود به‌ چهار نوع‌ Second 1 (and 2), First  و Third  تقسيم‌ مي‌شود.

بديهي‌ است‌ كه‌ مدرك‌Honours - First  بالاترين ، وOrdinary   پايين‌ترين‌ سطح‌ را دارد . دوره‌هاي‌Bachelor   چهار سال‌ تحصيلي‌ وSandwich Course ، علاوه‌ برسه‌ سال‌ تحصيل، كارنظارت‌ شده‌دركارخانه‌ رابه‌همراه‌ دارد كه‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ يا يك‌ سال‌ كارورزي‌ بين‌ سال‌هاي‌ تحصيل‌ا ست. اين‌ دوره‌ جنبه‌ عملي‌ يا كاربردي‌ وحرفه‌اي‌ دارد و امكان‌ اشتغال‌ بيشتري‌ را فراهم‌ مي‌آورد.

: Post Gradute Diploma (PGD) . 3كه‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌HD,HNC,HND  در دانشگاه‌هاي‌ كشور انگلستان‌ ميسر است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند اولين‌ مرحله‌ از سير تحصيلي‌ دوره‌Master   نيزباشد.

Master .4 برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد،بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره ‌Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها ، دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود.

اين‌ دوره‌ به‌ دو صورت‌ ارايه‌ مي‌گردد:

الف‌ - درس‌ و پژوهش‌(By Course) 

ب‌ - با پژوهش‌(By  Research)

در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از شش‌ ماه‌ حضور دركلاس‌ و موفقيت‌ در امتحانات، پژوهش‌ كوتاه‌ مدتي‌ را انتخاب‌ مي‌كند كه‌ پس‌ از دفاع‌ موفقيت‌ آميز از آن ، به‌ دريافت‌ مدرك‌Master  نايل‌مي‌شود. اخيراً‌نظام‌Modular  نيزمعرفي‌شده‌است. در اين‌ نظام‌(Modular) دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ كلاس‌هاي‌ درسي‌ را دارد و با انتخاب‌ حدود 5-6 Modul كه‌ هر كدام‌ در حد سه‌ واحد است ، تحصيل‌ آغاز مي‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشي‌ مدنظر قرار مي‌گيرد. اين‌ دوره‌ معمولاً‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد و شروع‌ آن‌ از اكتبر هر سال‌ است.

در حالت‌By Research   كلاس‌ درسي‌ در كار نيست‌ و تنها كار پژوهشي‌ ارايه‌ مي‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند همچون‌ دوره‌ دكترا در اكتبر، ژانويه‌ و آوريل‌ آغاز شود

5- Master of Engineering (MEng): شامل 4 يا 5 سال تحصيل پس از دوره متوسطه مي باشد. اين دوره با تاكيد بر كار گروهي به منظور ارتقاي توانمندي هاي صنعتي داتشجويان ارائه مي گردد. در اين دوره دانشجو بايد در سال هاي اول و دوم تحصيل معدل مناسب كسب نمايد تا بتواند دوره MEngرا ادامه دهد. در غير اين صورت دوره را 3 ساله به پايان برده و مدرك BEngدريافت مي نمايد.

تفاوت اصلي دوره هاي 4 و 5 ساله به شرح زير مي باشد:

5-1 تعداد واحدهاي گذرانده شده: به اين صورت كه در دوره 5 ساله بيشتر و عميق تر گذرانده مي شود.

5-2 نوع پروژه انجام شده: در دوره 4 ساله پايان نامه ارائه نمي شود و فقط يك Disertationكه مشابه گزارش كار آزمايشگاهي است توسط دانشجو ارائه مي شود ولي در دوره 5 ساله دانشجويان حدود يك سال در صنعت بر روي يك پروژه به عنوان پروزه فارغ التحصيلي كار مي كنند كه در نهايت منجر به ارائه يك پايان نامه مي گردد.

‌6- M.Phil:اين‌دوره‌اولين‌مرحله‌دوره‌دكترا(Ph.D)  است،امابه‌صورت‌مستقل‌نيزبعدازدوره‌هاي‌Bachelor  ياMaster   در بعضي‌ازدانشگاه‌هاورشته‌هاارايه‌مي‌شود.

7-  : Ph.D.  این دوره‌منحصراً‌باپژوهش‌است‌ودراين‌پژوهش‌بايدمجهولي‌كشف،ياموضوع‌جديدي‌دريكي‌ازرشته‌هاي‌علوم‌ارايه‌شود. مدت‌متوسط‌اين‌دوره‌سه‌سال‌است‌ودربعضي‌مواردبراي‌بالابردن‌توان‌نظري‌دانشجوچنددرس‌ياسمينارنيزارايه‌مي‌شود.

درنظام‌تحصيلي‌انگلستان‌اخذمدرك‌Ph.D.  مستقيماً‌پس‌ازدوره‌Bachelor  نيزممكن‌است،كه‌دراين‌صورت‌بايستي‌وضعيت‌علمي‌كاملاً‌مطلوبي‌داشته‌باشد.

تبصره: مدرک دوره ph.D (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشيابی است.

 ‌نحوه‌ارزشيابي‌مدارك‌تحصيلي

‌‌. 1مدارك‌BTEC Higher, HD, HNC, HND  وكليه‌مدارك‌با 2يا 3سال‌تحصيل‌كه‌منجربه‌اخذمدرك‌Bachelor  نمي‌شودبعدازديپلم‌دبيرستان،"كارداني" ارزشيابي‌مي‌شود.

‌‌تبصره: مدرك‌Diploma in Art & Design   و ديگر ديپلم‌هاي‌ هنري‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودي‌ (داشتن‌ 4درس‌GCSE  ياFoundation Course  يكساله(و طول‌ مدت‌ تحصيل‌ سه‌ ساله ،"كاردانيدر رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 .2 مدارك‌ ذكر شده‌ در بند يك‌ به‌ همراهDiploma  یک سال‌ تحصيل‌ ياPost Gradute Diploma (PGD)  در مجموع،"كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.3 مدرک PGDبعد از كارشناسي‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر مي‌شود.

4- مدارك MEng4 ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهي ايران و يا معادل آن "كارشناسي" ارزشيابي مي شود.

5- مدارك MEng5 ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهي ايران و يا معادل آن "كارشناسي ارشد" ارزشيابي مي شود.

.6 مدارک  Master (By Course)با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي،"كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.

7-مدرک  Master (By Research)با شرط‌ داشتن‌كارشناسي،"كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌مي‌شود.

8- مدارک M.Philدر صورت انجام يک سال تحصيل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و يا دو سال تحصيل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پايان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی می باشد.

تبصره: دوره M.Philنبايد به صورت همزمان با دوره های ديگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور  بايد صرفاًٌ برای همين دوره و مستقل از ساير دوره ها باشد.

9- مدرك‌Architecture Diploma  بادو سال‌ تحصيل‌ بعد ازB.A.   يا معادل‌ آن‌ در معماري،"كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

10- مدارك‌ Ph.D باشرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد،"دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره1:درصورتي‌كه‌مدارك‌دكترابدون‌تحصيل‌درمقطع‌كارشناسي‌ارشد(Master)  وپس‌ازدريافت‌مدرك‌كارشناسي‌(Bachelor)  اخذشده‌باشد،درذيل‌ارزشنامه‌جمله‌"اين‌تحصيلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ كارشناسي‌ انجام‌ شده‌ استقيد مي‌شود.

تبصره2:مدارک تحصيلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) قابل بررسی و ارزشيابی نيست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره3:مدارك‌حرفه‌اي‌كه‌بدون‌تحصيل‌دانشگاهي‌)آكادميك (اخذ شده‌باشددرهيچ‌كدام‌ازرشته‌هاارزشيابي‌نمي‌شود.

11-مدارك‌دانشگاه‌آزادانگلستان‌(Open University)     فقط‌ دردوره‌ (Bachelor) كارشناسي‌ (رشته‌هاي‌ غيرفني)  باشرط‌داشتن‌ديپلم‌دبيرستان‌وارايه‌گواهي‌شركت‌درجلسات‌حضوري‌ساليانه،همترازدانشگاه‌پيام‌نورقابل‌ارزشيابي‌است‌ودرارزشنامه‌عبارت (نيمه‌حضوري(  ذكر مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌دانشگاه‌هاومراكزآموزش‌عالي‌درانگلستان

‌‌الف) دانشگاه‌هاومراكزآموزش‌عالي‌انگلستان،گروه‌يك‌(ممتاز

انگليس

 1. Birbeck College, University of London
 2. Heriot-watt University    
 3. Cardiff University
 4. Cranfield University
 5. Durham University
 6. Imperial College London
 7. Goldsmiths, University of London
 8. King’s College London (University of London)
 9. Lancaster University
 10. London Business School
 11. Liverpool School of Tropical Medicine  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 12. London City University 
 13. London School of Economics and Political Science (LSE)
 14. London School of اHygiene and Tropical Medicine فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 15. Loughborough Univesity
 16. Swansea University           
 17. SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 
 18. The Institute of Caneer Research  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم     
 19. Royal College of Arts
 20. Royal Northern College of Music
 21. Royal Veterinary College, University of London فقط در رشته دامپزشکی
 22. Royal College of Music
 23. Newcastle University
 24. Queen Mary, University of London
 25. Queen's University Belfast 
 26. Royal Holloway, University of London
 27. The University of Manchester
 28. The University of Nottingham
 29. The University of Sheffield
 30. The University of Warwick
 31. University College London
 32. University of Aberdeen
 33. University of Bath
 34. University of Birmingham
 35. University of Bradford
 36. University of Bristol
 37. University of Cambridge  
 38. University of Dundee
 39. University of Edinburgh
 40. University of Exeter         
 41. University of Glasgow
 42. University of Leeds
 43. University of Leicester 
 44. University of Liverpool
 45. University of Oxford                                   
 46. University of Reading
 47. University of Southampton   
 48. University of St. Andrews
 49. University of Surrey
 50. University of Sussex
 51. University of the Arts London
 52. University of York    
 53. University of Kent
 54. University of Essex
 55. University of Salford
 56. University of Stirling
 57. Keele University

 

 ‌ب)دانشگاه‌ومراكزآموزش‌عالي‌انگلستان،گروه‌دو)خوب(

.مدارك‌اخذشده‌(Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌دونيزارزشيابي‌مي‌شوند،اماتوصيه‌مي‌شوددردوره‌دكترا(Ph.D.)    تنها دردانشگاه‌هاي‌گروه‌يك‌(ممتاز(  ادامه‌ تحصيل‌داده‌شود.

انگليس

 1. Aberystwyth University
 2. Aston University              
 3. Bangor University 
 4. Bournemouth University           
 5. Brunel University  
 6. Coventry University
 7. De Montfort University
 8. Glasgow Caledonian University
 9. Glasgow School of Arts
 10. Kingston University
 11. Liverpool John Moores University
 12. Manchester Metropolitan University
 13. Middlesex University           
 14. Oxford Brookes University
 15. Royal Agricultural University
 16. St Mary’s University College Belfast
 17. University for the Creative Arts
 18. University of East Anglia
 19. University of East London
 20. University of Hertforshire
 21. University of Hull  
 22. University of Strathclyde
 23. University of Portsmouth
 24. Nottingham Trent University
 25. Sheffield Hallam University
 26. University of Plymouth
 27. University of Wales
 28. University of Ulster
 29. University of Brighton
 30. University of Westminster
 31. University of the West of England Bristol

 ‌ج)دانشگاه‌ومراكزآموزش‌عالي‌انگلستان،گروه‌سه)متوسط(

.مدارك‌اخذشده‌(Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  ازدانشگاه‌هاي‌گروه‌دونيزارزشيابي‌مي‌شوند،اماتوصيه‌مي‌شوددردوره‌دكترا(Ph.D.)    تنها دردانشگاه‌هاي‌گروه‌يك‌(ممتاز(  ادامه‌ تحصيل‌داده‌شود.

 

انگليس

 1. Anglia Ruskin University
 2. Bath Spa University
 3. Birmingham City University
 4. BPP University
 5. Canterbury Christ Church University
 6. Cardiff Metropolitan University
 7. Leeds Metropolitan University
 8. Leeds Trinity University
 9. Liverpool Hope University
 10. London Metropolitan University
 11. Napier University
 12. Robert Gordon University
 13. Southampton Solent University
 14. Staffordshire University
 15. Thames Valley University  → University of West London
 16. University of Abertay Dundee
 17. University of Bedfordshire
 18. University of Bolton
 19. University of Central Lancashire
 20. University of Chester
 21. University of  Chichester
 22. University of Derby
 23. University of Huddersfield
 24. University of Lincoln
 25. University of Northampton
 26. University of Northumbria at Newcastle
 27. University of South Wales (university of Glamorgan نام قبلی)
 28. University of Sunderland
 29. University of Teesside
 30. University of the West of Scotland
 31. University of Wales Trinity Saint David (University of Wales, Lampeter:نام قبلی)
 32. University of Wolverhampton
 33. University of Winchester
 34. University of Greenwich
 35. South Bank University
 36. The Open University of London صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

 

 

جدول‌چگونگي‌ارزشيابي‌مدارك‌تحصيلي‌دانشگاه‌هاي‌انگلستان‌

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

HND, HNC, Higher Diploma

Diploma in Art & Design

 2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

 

كارداني

مدارك فوق +PGD

Bachelor

مجموع تحصيلات 3 يا4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

 

كارشناسي

Master (By Course)

(By research)

M.Phil

Arcitecture Diploma

 

داشتن كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

Doctor of  Philosophy (Ph.D.)

3 سال تحصيل

          دكترا

PGD

بعد از كارشناسي

 

صحت صدور

 

 

 لینک اصلی سایت وزارت علوم

 

ضوابط و مقررات عمومي در ارزشيابي مدارك دانشگاه هاي خارج از كشور           به روز شده در تاريخ :92/05/26

(براي ارزشيابي مداركي كه شروع دوره تحصيلي مربوط به آنها، بعد از اول مي 2013 باشد)

ماده 1:  تعاريف

1ـ1    وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1-2    سازمان: سازمان امور دانشجويان

1ـ3    اداره كل: اداره كل اموردانش آموختگان در سازمان

1ـ4    مؤسسه/ مؤسسات: هر يك/ همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.

1ـ5    مدرك تحصيلي: مدرك صادره از مؤسسه/ مؤسسات است كه در ارتباط با رشته هاي تحصيلي وزارت متبوعبوده و از طرف مؤسسه/ مؤسسات به دانش آموختگان مربوط اعطا مي شود.

1-6    دانش آموختگان: كساني که در يكي از مؤسسات تحصيل كرده و موفق به دريافت مدرك تحصيلي شده اند.

1-7    ارزشيابي: تعيينارزش علمي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات خارجي به مأخـذ يکـــي از مقاطع رسمي مورد تاييد وزارت

.1ـ8   اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي مؤسسه/ مؤسسات بر اساس موازين اين آئين نامه

1-9    ارزشنامه: مدركي است كه بر اساس مفاد اين آئين نامه و به تصويب هريك از كميسيون هاي ارزشيابي مدارك، به عنوان همطرازي تحصيل در مؤسسه/ مؤسسات توسط اداره كل صادر و به امضاي رئيس سازمان مي رسد.

1ـ10  شيوه آموزشي : تحصيل دانش آموخته بر اساس مفاد اين آئين نامه، حضوري، نيمه حضوري و يا غير حضوري تعيين مي شود، حتي اگر در مؤسسه ذي ربط به عنوان حضوري ثبت‌نام كرده باشد. تحصيلات مکاتبه‌اي، از راه دور، مجازي، الکترونيکي، مبتني براينترنت و مانند آنها  نيز فقط غير حضوري شناسائي مي شوند

 

ماده 2: طول دوره تحصيل و اقامت

مدت زمان رسمي دوره هاي آموزش عالي هر مؤسسه به استناد تقويم آموزشي رسمي مربوط بررسي و مطابق با جدول 1 همطراز       مي شود و همچنين حداقل مدت زمان اقامت الزامي دانشجوئي دانش آموخته در كشور محل تحصيل براي تطبيق به انواع تحصيلات حضوري و نيمه حضوري، به استناد گذرنامه ارائه شده به اداره كل، به شرح همان جدول تعيين مي شود.

جدول 1:طول دوره هاي تحصيلي و حداقل مدت (ماه) اقامت دانشجويي براي انواع تحصيلات حضوري و نيمه حضوري

 

دوره تحصيلي

طول دوره

تحصيل

حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم براي تحصيلات حضوري

حداقل مدت اقامتدانشجويي لازم براي تحصيلات نيمه حضوري

كارداني

24

16

ـــــ

كارشناسي سه ساله

36

24

ـــــ

كارشناسي چهارساله

48

32

ـــــ

كارشناسي ارشد ناپيوسته

24

16

ـــــ

كارشناسي ارشد پيوسته

60

40

ـــــ

دكتراي سه ساله

36

24

18 ماه

دكتراي چهارساله

48

32

24 ماه

ساير دوره ها

به تشخيص اداره كل

 

ماده 3: مباني

3-1    براي ارزشيابي مدارك تحصيلي، علاوه بر مفاد اين آئين نامه، ضوابط و مقررات عمومي و ضوابط خاص آموزشي هر كشور كه به پيشنهاد اداره كل و تصويب شوراي ارزشيابي اطلاع رساني مي شود و در سايت سازمان درج مي گردد، مورد بررسي و توجه قرار مي‌گيرد و رعايت مفاد آنها  از طرف دانش آموخته در طي دوره تحصيل، الزامي است.

3-2    مدارك تحصيلي دانش آموختگان پس از وصول به اداره كل، به لحاظ تطبيق با مدت اقامت دانشجويي برابر جدول 1 مورد بررسي قرار گرفته و به شرح زير اقدام مي شود.

الف-   مدارك تحصيلي حضوري در همه مقاطع قابل ارزشيابي مي باشند.

ب-     مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات  نيمه حضوري و غير حضوري در هيچ‌يك از انواع دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد، قابل ارزشيابي نيست.

تبصره:  درج عبارت "نيمه حضوري" و "غير حضوري" در ارزشنامه هاي دوره هاي دكتري كه صادر مي شود، ضروري است.

يادآوري:  اداره كل از دريافت مدارك تحصيلي ناقص معذور است. تشكيل پرونده براي تعيين مراحل ارزشيابي صرفاً براي مدارك تحصيلي كامل امكانپذير است.

3-3    مدارک تحصيلي در چارچوب مقاطع رسمي داخل کشور و شامل كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارزشـيابي مي‌شود. كميسيون هاي ارزشيابي مدارك براي تعيين عنوان رشته تحصيلي،  رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مورد توجه قــرار مي دهند.

3-4    مدارک تحصيلي رشته هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از کليه مؤسسات معتبر مورد تاييد وزارت،  در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد، با بررسي کيفي جامع و دقيق قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد، اما  مدارک رشته زبان و ادبيات فارسي دوره دکتري کشورهاي خارجي، حتي از شبه قاره، تاجيکستان و افغانستان قابل بررسي و ارزشيابي نمي باشد.

3-5    ارزشيابي مدارک "زبان خارجي ثالث" بنا به تشخيص كميسيون ارزشيابي مدارك و با بررسي كيفي انجام مي‌گردد.

3-6    مدارک تحصيلي دوره هاي شش ساله دامپزشکي(MVM6 )در صورت ارايه پايان نامه و گذراندن حداقل 220 واحد در مقطع "دکـتراي عمومي حرفه اي دامپزشکي" و بدون نياز به ارايه پايان نامه و دوره هاي پنج ساله دامپزشکي با ارايه پايان نامه،  " کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي گردد.

 

ماده 4 : اعتبار سنجي:

يكايك مؤسسات و شعب آنان در کشورهاي مختلف، بر اساس ويژگي‌هاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري، اداري ـ مالي و رفاهي بررسي، به يكي از گروههاي زير سطح بندي مي‌شوند و به نحو مقتضي از طريق اداره كل اطلاع رساني مي گردد.

1.       گروه الف: مؤسسات ممتاز

2.       گروه ب:  مؤسسات خوب

3.       گروه ج:  مؤسسات متوسط

4.       گروه د:  مؤسسات ضعيف

5.     گروه هـ‌ :  مؤسسات غير قابل قبول

تبصره:  مدارك تحصيلي مؤسسات غير قابل قبول، به هيچ عنوان ارزشيابي نمي شود.

 

ماده 5: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني

مدارك تحصيلي كارداني كليه مؤسسات چهار گروه اول شامل ممتاز، خوب، متوسط و ضعيف، پس از بررسي و اطمينان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشيابي و ارزشنامه مربوط صادر مي شود.

 

ماده 6: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي

متناسب با سطحي كه هر يك از مؤسسات، اعتبار سنجي شده اند، مدارك تحصيلي كارشناسي مربوط،  به شرح زير ارزشيابي مي شود:

6-1    براي مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرك ديپلم دوازده (12) ساله يا پيش دانشگاهي معتبر

6-2    براي مؤسسات متوسط و ضعيف، علاوه بر شرط مندرج در بند 6-1 لازم است:

الف-   معدل ديپلم يا پيش دانشگاهي دانش آموخته، حداقل 14به بالا يا همطراز آن باشد

ب-     رشته تحصيلي دانش آموخته با رشته تحصيلي دبيرستاني و پيش دانشگاهي وي سازگار باشد

ج-      در صورت نداشتن شرائط بندهاي الف و يا ب، مشروط به شركت در آزمون كتبي و مصاحبه علمي و احراز توانمندي هاي علمي تخصصي و حرفه اي متقاضي

 

ماده 7: ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد

متناسب با سطحي كه هر يك از مؤسسات، اعتبار سنجي شده اند، مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد مربوط،  به شرح زير ارزشيابي مي شود:

7-1    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرك كارشناسي معتبر

7-2    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط و ضعيف، علاوه بر داشتن مدرك كارشناسي معتبر،
لازم است:

الف-   رشته تحصيلي كارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي هم راستا باشد

ب-     معدل كل مدرك كارشناسي حداقل 14 به بالا يا معادل آن باشد

ج-  در صورت نداشتن هر يك از شروط الف و يا ب، به شرط بررسي کيفي و احراز توانمندي‌هاي علمي ـ پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي از طريق اخذ آزمون، مصاحبه علمي، ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي، حسب مورد يك يا همه آنها به تشخيص كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك تحصيلي.

ماده 8: ارزشيابي مدارك اعتبار تحصيلي دكتري

متناسب با سطحي كه هر يك از مؤسسات، اعتبار سنجي شده اند، مدارك تحصيلي دکتري مربوط،  به شرح زير ارزشيابي مي شود:

8-1    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز،  مشروط به داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر

8-2    مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند 8-1، لازم است:

الف-   داشتن مدرك كارشناسي و كارشناسي‌ارشد معتبر از دانشگاههاي داخل و يا مؤسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب

ب-     داشتن رساله كيفي به تشخيص متخصصين مرتبط منتخب كميسيون ذي ربط ارزشيابي مدارك

ج-      در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارك تحصيلي معتبر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و پايان نامه كيفي، مشروط به بررسي کيفي و احراز توانمندي‌هاي علمي ـ پژوهشي و حرفه‌اي متقاضي و برگزاري جلسه دفاعيه، درخواست مقاله (يا مقالات) علمي ـ پژوهشي به تشخيص كميسيون.

8-3    مدارك تحصيلي مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معيارهاي زير:

الف- داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل 15 به بالا و همچنين مدرك كارشناسي معتبر

ب-     ارتباط مستقيم رشته تحصيلي دكتري با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد

ج-      داشتن رساله كيفي به تشخيص صاحب‌نظران متخصص منتخب كميسيون ارزشيابي مدارك ذي ربط

د-       چاپ حداقل 2 مقاله علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله

تبصره:  مدارک تحصيلي دوره دکتري صادره از موسسات ضعيف غير قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد.

 

ماده 9: ساير مقررات

9-1    مدارک تحصيلي مربوط به دوره هاي نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع دکتري صرفاً براي مؤسسات ممتاز و خوب با رعايت شاخصهاي مربوط و محدوديت هاي زير(برايكساني كه از تاريخ تصويب اين آئين نامه، شروع به تحصيل در دوره‌هاي نيمه حضوري و غير حضوري نمايند، ) قابل بررسي و ارزشيابي مي باشند،

الف-   مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات نيمه‌حضوري و غير حضوري مؤسسات ممتاز و خوب، حسب مورد همانند مقررات مربوط به  مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط (8-3).

ب-     داشتن استاد راهنماي دوم داخلي، از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها كه مجاز به داشتن دانشجوي دكتري    مي باشند و مبتني بر اخذ موافقت رسمي از معاونت آموزشي دانشگاه و پرداخت هزينه هاي مربوط به تشخيص دانشگاه

ج-رعايت مفاد مندرجات ماده 8 در هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي توسط اداره كل

9-2    مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري مؤسسات متوسط و ضعيفغيرقابل ارزشيابي مي باشند.

9-3    پرداخت تمامي هزينه هاي مربوط به ارزشيابي مدارك تحصيلي بر عهده متقاضي مي باشد

9-4    مقالات علمي پژوهشي مندرج در مواد 7 و 8 لازم است واجد شرائط زير باشند:

الف- دانش آموخته مؤلف اصلي آنها باشد

ب- موضوع و محتواي آنها، هم راستا با پايان نامه تحصيلي يا رساله دكتري باشد.

ج- به تشخيص كميسيون ذي ربط ارزشيابي مدارك در نشريات علمي ‌پژوهشي داراي نمايه بين‌المللي معتبر منتشر شده باشد

9-5   براي ارزشيابي مدارک تحصيلي، ارائه اصل و فتوكپي كليه مستندات مورد اشاره در اين آئين نامه با داشتن مهرهاي معتبر مراكز صادر كننده الزامي است.

تبصره:  مدارك خارج از كشور علاوه بر اين بايد به مهر و تأييد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسيده باشد.

9-6    مدارک تحصيلي مقطع دکتري کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسي ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسي اخذ شده باشد، قابل بررسي و ارزشيابي نمي باشد.

تبصره:  كساني كه داراي مدرك كارشناسي با درجه ممتاز  ‌باشند، در صورتي كه به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم و بدون گذراندن دوره كارشناسي ارشد، به دوره دكتراي موسسات ممتاز و خوب وارد شده باشند، مدرك تحصيلي دكتري آنان، مشروط به بررسي و تأييد كيفيت رساله و ارزيابي توانمندي‌هاي علمي پژوهشي  متقاضي از طريق انجام مصاحبه تخصصي و يا درخواست مقاله و رعايت كليه ضوابط و مقررات، به ماخذ دكتري قابل بررسي و ارزشيابي است.

9ـ7    در هنگام  ارزشيابي همزمان مدارک تحصيلي دو مقطع متوالي تحصيلي، چنانچه مدرک تحصيلي مقطع قبلي از مؤسسه اي  اخذ شده باشد، که آن موسسه از نظر مرجع قانوني ذيربط معتبر ولي ازنظر وزارت معتبر نباشد،  اما مدرک تحصيلي  مقطع بالاتر از مؤسسه معتبر گروههاي ممتاز و خوب باشد، مدرک تحصيلي مقطع بالاتر به ترتيب با ضوابط مربوط به مؤسسات متوسط و ضعيف ارزشيابي خواهد شد.درصورتي كه مدرك تحصيلي مقطع بالاتر از موسسه معتبر گروه‌هاي متوسط و ضعيفباشد، مدرك مقطع مورد نظر غيرقابل ارزشيابي است.

9ـ8    مدارك تحصيلي دانش آموختگاني که با مدرک داراي ارزش استخدامي و يا معادل، در يكي از مؤسسات معتبرادامه تحصيل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند،  مدارك آنان غيرقابل بررسي و ارزشيابي است.

9-9    انتخاب پايان نامه يا رساله در ارتباط با نيازهاي داخل كشور، منوط به داشتن يک استاد راهنماي دوم  از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها  و طي مراحل مندرج در بند ب ماده 9-1 مي باشد.

9-10  مدارک تحصيلي مربوط به رشته هاي تحصيلي هنري، صنعتي و مانند آنها که علاوه بر دروس نظري، مهارتهاي حرفه اي خاصي نيز از سوي مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه مي شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خواهد رسيد مي باشد و در ارزشنامه صادره در كنار ذكر مقطع تحصيلي، كلمه   "حرفه اي"  نيز درج مي شود.

9-11  حذف واژه "معادل " از ارزشنامه هاي صادره قبلي در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد، منوط به تکميل و دريافت مدرك تحصيلي مقطع تحصيلي بالاتر از دانشگاه يا مؤسسه معتبر گروههاي ممتاز و خوب و يا  کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودي مقطع بالاتر سازمان سنجش آموزش کشور مي باشد.

9-12  مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBAچنانچه متضمن تهيه و دفاع  از  رساله بوده باشد، به ماخذ دکتري و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله علمي ـ پژوهشي با رعايت مفاد 9-4  و مندرجات ماده 8 به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي مي تواند باشد.

9-13    بررسي و ارزشيابي مدارك مقطع دكتري رشته‌هاي مربوط به زبان و ادبيات (عربي، روسيه و ...) كه بنا به مندرجات ماده 8 و ضوابط خاص ارزشيابي مدارك كشورهاي مربوط، نيازمند انتشار مقاله در نشريات داراي نمايه بين‌المللي است، مي‌تواند در قبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمي ـ‌ پژوهشي معتبر در كشورهاي مربوط (كشورهاي عربي، روسيه و ...) انجام پذيرد.

9-14  صدور اصل ارزشنامه، منوط به امضاي تعهدنامه دانش آموخته، مبني بر اعلام موافقت کتبي با رأي صادره كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك و نيز پرداخت وجه تمبر الصاقي و ساير هزينه‌هاي مربوط در صورت نياز خواهد بود.

 

ماده10: تجديد نظر خواهي

هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض به نتايج  ارزشيابي، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهي موقت قابل طرح و بررسي است. بديهي است پس از صدور اصل ارزشنامه، هيچگونه اعتراضي قابل وصول و بررسي نخواهد بود.

تماس با ما

 • آدرس: تهران، بلوارآفریقا، کوچه گلفام، پلاک 50، طبقه دوم، واحد3
 • تلفن: 021-22026047-22026048
 • تلفن مشاوره: 09120056206
 • ایمیل:info@educative-services.com

نظرات مشتریان درباره ما

Top